Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Lisp đổi tên BLOCK được chọn.

*Lisp dùng đổi tên BLOCK được chọn thành tên mới do mình nhập vào.
-Tên lệnh: CTB.
Bạn copy nội dung và tạo file lisp, hoặc tải về phía cuối bảng code nhé!


(defun c:ctb ( )
(command "undo" "be")

(setq ddd (entsel "\nChon BBLOCK muon doi ten"))
(while
(or
(null ddd)
(/= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd)))))
)
(princ "\nDoi tuong khong phai la Block! Chon lai")
(setq ddd (entsel "\nChon BLOCK muon doi ten"))
)

(setq DT (car ddd))
(setq DTM (entget DT))
(setq TENKHOI (cdr (assoc 2 DTM)))

(setq TENBLOCKMOIDAT (getstring 5"\nNhap ten BLOCK moi:"))

(command "_BEDIT" TENKHOI "" "_BSAVEAS" TENBLOCKMOIDAT "_BCLOSE")

(setq DTM (subst (cons 2 TENBLOCKMOIDAT) (assoc 2 DTM) DTM))
(entmod DTM)

(command "undo" "end")
(Princ))
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.