Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Lisp rải đối tượng theo đường dẩn.

*Lâu nay dùng cái MEASUREDIVIDE của cad thấy có vài hạn chế:
-Chỉ rải được pointblock.
-Block thỉ phải gỏ tên và được chèn ra với tỉ lệ 1/1.
-Bỏ qua không chèn vào vị trí xuất phát của đường dẩn.
*Dựa trên cái lisp xác định điểm của bác SSG cho mình cải tạo và nhập chung thành 1 lệnh tác dụng tương đương và cải thiện các nhược điểm mình nêu trên: (à nghe bảo cad12 đã kết hợp array theo đường dẩn nhưng mình chưa tiếp xúc nên ko biết có bị dẩm lên đó ko nhưng đây là thử nghiệm vì mình tính cho xác định điểm bắt đầu và hướng rải nửa nhưng chưa nghỉ ra kịch bản vì có quá nhiều thường hợp muốn)
-Tên lệnh: RDT (rải đối tượng)
-Hỏi chọn đối tượng muốn rải: Bạn chọn thoải mái bằng các kiểu (đối tượng gì cũng được) kết thúc chọn bằng enter.
+Nếu bạn chọn hơn 1 đối tượng thì sẽ hỏi bạn chọn điểm chuẩn cho nhóm đối tượng này (dùng để làm điểm đặt trên đường dẩn í).
+Nếu bạn chọn 1 đối tượng thì sẽ xem nếu đối tượng không phải là block thì vẩn hỏi chọn điểm chuẩn, Nếu đối tượng là block thì bỏ qua phần hỏi chọn điểm chuẩn mà lấy điểm chèn của block đó làm điểm chuẩn.
-Hỏi chọn đường dẩn dùng để rải.
-Hỏi “Kieu rai theo: So luong/(khoang)” :
+Rải theo số lượng thì nhập S enter.
+Rải theo khoảng cách thì nhập K enter hoặc enter không (thực chất cứ nhập vào khác S thì nhận là khoảng cách).
-Tùy theo lựa chọn mà hỏi khoảng cách rải hay số lượng rải.
-Hỏi “Co quay doi tuong vuong goc voi duong dan khong: Khong/(Co)") :
+Không quay đối tượng cho vuông góc với đường dẩn thì nhập K enter.
+Có quay thì nhập C en ter hoặc enter không (thực chất cứ nhập vào khác K thì nhận là có).
*Xong rồi. Bác nào có nhu cầu thì dùng không có thì dòm. Mong không ném đá hoặc dè bỉu.

Bạn copy nội dung và tạo file lisp hay tải file về cũng được!


(Defun c:rdt (/ ss doituong dsl dc ddd chondd chieudaicuver diemdau diemcuoi krai chieudaidoan slc sl index d2 p2 d5 p5 d3 p3 dt l m)
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(command "ucs" "")
(chonnhomdoituong)
(choncuver)
(hoikieurai)
(command "ucs" "p")
(command "undo" "end")
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun chonnhomdoituong ()
(princ "\nChon doi tuong rai:")
(setq ss (ssget))

(cond
((= ss nil) (princ "\nChua chon duoc doi tuong nao:") (chonnhomdoituong))
((/= ss nil)
(setq dsl (sslength ss))
(cond
((= dsl 1)
(setq doituong (ssname SS 0))
(setq doituong (entget doituong))
(setq KIEUDOITUONG (cdr (assoc 0 doituong)))
(cond
((= KIEUDOITUONG "INSERT") (setq dc (cdr (assoc 10 doituong))))
((/= KIEUDOITUONG "INSERT") (chondiemchuandoituong))
);ketthuccondxemblock
);kethucdsl1
((/= dsl 1) (chondiemchuandoituong))
);ketthuccondnho

);ketthucsetqdsl
);ketthuccondtong
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun chondiemchuandoituong ()
(setq dc (getpoint "\nChon diem goc: "))
(cond
((= dc nil) (princ "\nChua chon duoc diem goc:") (chondiemchuandoituong))
((/= ss nil)))
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun choncuver ()

(setq ddd (entsel "\nChon duong dan:"))
(while
(or
(null ddd)
(or (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "HATCH" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "REGION" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd))))) (= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 (entget (car ddd)))))
)
)
(setq ddd (entsel "\nDoi tuong khong the lam duong dan! Chon lai"))
)

(setq chondd (car ddd))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq chieudaicuver (vlax-curve-getDistAtParam chondd (vlax-curve-getEndParam chondd)))
(setq diemdau (vlax-curve-getPointAtDist chondd 0))
(setvar "osmode"luubatdiem)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun hoikieurai ()
(setq krai (strcase (getstring "\nKieu rai theo: So luong/")))
(Cond
((= krai "S") (raisoluong))
((/= krai "S")(raikhoangcach))
)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;
(Defun raikhoangcach ()
(setq chieudaidoan (GETDIST "\nKhoang cach doan chia: "))
(setq sol (+ (/ chieudaicuver chieudaidoan) 1))
(setq sl (fix sol))
(setq sl (fix sl))
(thuchienrai)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;
(Defun raisoluong ()
(setq slc (getreal "\nChia duong dan thanh may lan:"))
(setq chieudaidoan (/ chieudaicuver slc))
(setq sl (fix (+ 1 slc)))
(thuchienrai)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;
(Defun thuchienrai (/ quaykhong)

(setq quaykhong (strcase (getstring "\nCo quay doi tuong vuong goc voi duong dan khong: Khong/")))
(Cond
((= quaykhong "K") (setq copygiua copykoquay))
((/= quaykhong "K")(setq copygiua copyquay))
)

(setq index -1)

(repeat sl
(setq index (1+ index))
(setq d2 (* chieudaidoan index))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p2 (vlax-curve-getPointAtDist chondd d2))
(setvar "osmode"luubatdiem)
(copygiua)
)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun copycuoiquay()
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq d5 (- chieudaicuver 0.001))
(setq p5 (vlax-curve-getPointAtDist chondd d5))
(setq L 0)
(setq M (sslength ss))
(while (< L M)
(setq DT (ssname ss L))
(command ".copy" DT "" dc p2)
(command ".rotate" "last" "" p2 p5)
(command ".rotate" "last" "" p2 180)
(setq L (1+ L))
)
(setvar "osmode"luubatdiem)
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun COPYQUAY(/ p3)
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq d3 (+ (* chieudaidoan index) 0.001))
(setq p3 (vlax-curve-getPointAtDist chondd d3))
(setvar "osmode"luubatdiem)
(Cond
((= p3 nil) (copycuoiquay))
((/= p3 nil)
(setq L 0)
(setq M (sslength ss))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(while (< L M)
(setq DT (ssname ss L))
(command ".copy" DT "" dc p2)
(command ".rotate" "last" "" p2 p3)
(setq L (1+ L))
)
(setvar "osmode"luubatdiem)
)
)


(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;
Hình ảnh minh họa kết quả

4 nhận xét:

 1. e rải với đường spl loằng ngoằng thì không đối tượng rải không vuông góc với đối tượng được rải bac Duy à.

  Trả lờiXóa
 2. Bạn rải thế nào chứ mình cập nhật hình kết quả bên trên đó bạn.

  Trả lờiXóa
 3. Em muốn một bản vẽ khi mở ra mà không chon được đối tượng, không chỉnh sửa được, nói chung chỉ mở ra để nhìn thôi. Bác giúp em nhé.
  hellomachico@gmail.com

  Trả lờiXóa
 4. Tiện ích khóa bản vẽ chỉ cho mở lên xem, không sửa không in được. Đây là nhu cầu của rất nhiều người.
  -Tên lệnh: KHOA
  -Thao tác: gỏ lệnh KHOA enter và chờ. Quá trình này hơi lâu (có khi hơn 30’ nếu bản vẽ nhiều đối tượng và khi kết thúc bản vẽ sẽ nặng gần gấp đôi. Ngay cả bạn cũng không sửa và in được nửa nên nhớ sao lưu.

  http://www.4shared.com/file/106028178/5f628e24/KHOABV.html

  Trả lờiXóa

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.