Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Hướng dẩn viết lisp bài 25:

Bạn nên theo dỏi theo tên bài viết tăng từ nhỏ tới lớn thì mới đúng trình tự!

Có nhiều trường hợp bạn cần làm việc với một vài file để phục vụ 1 nhu cầu nào đó của lisp. Giới thiệu các hàm liên quan:
*Hàm getfiled làm xuất hiện hộp thoại chọn file Cú pháp:
(getfiled tieude tenfile duoi kieu) trong đó:
-tieude: là nội dung dòng chử xuất hiện trên tiêu đề hộp thoại.
-tenfile: là tên file hoặc đường dẩn mặc định xuất hiện sẵn trong hộp thoại.
-duoi: là phẩn mở rộng của file.
-kieu: là kiểu hộp thoại open hay save:
+1: Hộp thoại save.
+8: Hộp thoại open.
-Lưu ý các thông số trên điều phải được xác định, tham số nào không sử dụng phải gán cho nó giá trị rổng "".
-Dù hộp thoại là save hay open thì kết quả của hàm getfiled là một chuổi dạng đường dẩn, làm gì với nó do mình quyết định.
-Ví dụ: Lisp chọn 1 file để insert vào bản vẽ:

(defun c:chen ()
(command "undo" "be")
(setq filechen (getfiled "Chon flie de chen" "" "dwg" 8))
(setq a (getpoint "\nChon diem chen: "))
(command "INSERT" filechen a 1 1 0)
(command "undo" "end")
(princ)
)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.