Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Hướng dẫn viết lisp bài 2

Bạn nên theo dỏi theo tên bài viết tăng từ nhỏ tới lớn thì mới đúng trình tự!
Đây là những gì hiển thị trên dòng lệnh khi chạy lệnh doanthang.

Command: doanthang
Chon diem: Chon diem:
nil

*Phân tích:
-Hai câu hỏi của lisp là Chon diem và Chon diem dính liền nhau trên 1 hàng và cuối cùng xuất hiện chữ nil không được đẹp mắt lắm.
-Khi bạn chọn điểm thứ nhất trên màn hình lisp sẽ tiếp tục chọn điểm thứ hai nhưng không xuất hiện “dây tóc” nối điểm thứ nhất với con trỏ như thường thấy ở lệnh line của cad làm việc chọn điểm thứ hai không được bài bản cho lắm.
*Khắc phục:Sửa đoạn lisp lại như sau:
(defun c:doanthang ()

(setq a (getpoint "\nChon diem: "))
(setq b (getpoint a"\nChon diem: "))
(command ".line" a b "")
(princ))
Bây giờ load lại và thực hiện lệnh doanthang sẽ thấy:
Command: DOANTHANG
Chon diem:
Chon diem:
Hai câu hỏi của lisp đưa ra xuống hàng đàng hoàn.Chữ nil cuối lệnh đã biến mất.Có dây tóc giúp việc chọn điểm thứ hai trực quan hơn.
*Phân tích:\n sẽ làm cho các nội dung phía sau đó nhảy xuống hàng.
Thêm chữ a sau getpoint sẽ làm xuất hiện dây tóc nối con trỏ với điểm a
(princ) sẽ ghi ra 1 dòng trắng giúp triệt tiêu các thông báo lòng thòng khi chạy lisp còn dư.
!^__^! Theo dỏi các bài tiếp theo nhé.


1 nhận xét:

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.